Toelichting op maatregelen

Gepubliceerd op 25 juli 2018

Het de droogste zomer in Nederland sinds 1976. De Achterhoek is zelfs een van de droogste gebieden. Daarom is het verboden om water op te pompen uit beken, sloten, kanalen en vijvers in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. Ook roepen we iedereen op om zuinig om te gaan met grondwater.

Verboden water uit sloten/vijvers/beken/kanalen te pompen

Sinds 12 juli 2018 geldt een algeheel verbod voor onttrekkingen uit oppervlaktewater. Dit betekent dat je geen water uit sloten, beken, kanalen en vijvers mag gebruiken. Het verbod geldt voor iedereen, zowel inwoners, agrariërs en andere bedrijven en organisaties.

Verboden grondwater op te pompen in specifiek natuurgebied

Ook geldt er vanaf 24 juli 2018 een (tijdelijk) verbod voor het onttrekken van grondwater voor besproeiing/beregening in de gebieden waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Het gaat om de natuurgebieden nabij de Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en vanaf 3 augustus ook Stelkampsveld. Het verbod geldt voor zowel inwoners als bedrijven en andere organisaties in een zone binnen 200 meter van zeer kwetsbare natuurgebieden - zie kaart hieronder. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd.

Kaart WRIJ onttrekkingsverbod 3 augustus 2018
Onttrekkingsverbod grondwater per 3 augustus 2018

Klik hier om de kaart te openen en in te zoomen.

Verdere maatregelen

Ook zijn er specifieke maatregelen genomen in bepaalde gebieden. Deze maatregelen zijn erop gericht om het beschikbare water zo lang mogelijk vast te houden en het water de goede kant op te sturen. Zo wordt in de sluizen in de Oude IJssel beperkt geschut en zijn vispassages en enkele zijtakken van beken afgesloten. Ook wordt voor zover mogelijk extra water ingelaten met een pomp vanuit de Oude IJssel (voor Doesburg) en het Twentekanaal (voor o.a. Lochem).

Waarom deze maatregelen?

Het oppervlaktewater wordt nu zo schaars dat we goed moeten kijken naar de verdeling van het beschikbare water. Een tekort aan water in het stedelijk gebied kan namelijk leiden tot problemen met de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Om dit te voorkomen is besloten het algehele verbod in te stellen. Een algeheel verbod zorgt daarnaast voor duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor onttrekkers.

Het verbod om grondwater te onttrekken voor het beregenen geldt voor een beperkt gebied, waar de flora en fauna onherstelbare schade dreigt op te lopen. Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging.

Zie ook: nieuws