Stedelijk water

Gepubliceerd op 27 augustus 2013

Het waterschap en de gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor water in de stad. Het doel is een goed waterpeil, een gezond watersysteem en een aantrekkelijke omgeving.

Wie doet wat

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterafvoer, wateraanvoer en waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden). We maaien, baggeren en verwijderen drijfvuil en kadavers. Bij de aanleg en verbetering van watergangen en grachten in de stad werken we samen met de gemeente zodat het water ook bijdraagt aan een aantrekkelijke stedelijke omgeving. De gemeente zorgt voor het inzamelen van afvalwater. Bewoners en bedrijven zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de afvoer van het regenwater dat op hun eigen terrein valt en zo nodig de drainage van dit terrein. Waar mogelijk dient het regenwater in de bodem weg te zakken, om zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Het groen in tuinen en straten profiteert hiervan.

Waterkwaliteit

Het waterschap is waterkwaliteitsbeheerder van al het oppervlaktewater. Samen met de gemeente lossen we de waterkwaliteitsproblemen in de stad op. Dat doen we onder meer door ervoor te zorgen dat er niet teveel vuil water geloosd wordt op het oppervlaktewater. Door regenwater niet meer af te voeren naar het riool, maar in de bodem weg te laten zakken of af te voeren op het oppervlaktewater (afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van regenwater) zal het vuilwaterriool minder vaak overstorten. Ook bewoners kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de eenden en vissen niet te voeren en er voor te zorgen dat bij het wassen van de auto het vuile water niet in het regenwaterriool komt.

Watervogels voeren? Beter van niet!

Om te voorkomen dat vogels rond en in het water ziek worden en de waterkwaliteit van vijvers en kleine plassen achteruit gaat, plaatsen diverse gemeenten borden waarop inwoners worden opgeroepen om geen watervogels zoals eenden en ganzen te voeren.

De borden attenderen inwoners op de nadelen van het voeren van watervogels. Brood voeren, hoe goed bedoeld ook, is ongezond voor de dieren. Brood dat niet opgegeten wordt, zakt naar de bodem. Daar zorgt het voor extra voedingsstoffen in het water. Draadwieren, kroos en (blauw)algen profiteren hiervan. Er ontstaan dek- of drijflagen van deze planten op het wateroppervlak. Het water wordt troebel en zuurstofloos. Daar hebben andere dieren en planten ook weer last van. Het achterblijvende voedsel trekt ook ziekteverspreiders zoals ratten, muizen  en ander ongedierte aan.

Waterrecreatie in de stad

Water levert een bijdrage aan een aantrekkelijke stedelijke omgeving. Je kunt ervan genieten door er langs te wandelen, ernaar te kijken, erin te varen of bij te spelen. Maar stedelijk water is geen zwemwater . De waterkwaliteit verschilt per plaats en tijd. Let daarom altijd op blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn), dode waterdieren en andere vervuiling. Meld dit bij het waterschap en voorkom in die gevallen contact met het water.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering voelt u ook in de stad. Denk aan hitte tijdens warme periodes, water op straat bij heftige buien en dode vissen bij een hoosbui na een lange perioden van droogte. Meer groen en water in de stad, zorgt voor verkoeling en een prettige woon- en werkomgeving. Het waterschap is in overleg met gemeenten om hier waar mogelijk voor te zorgen. Ook groene tuinen dragen bij aan een prettig klimaat en verkoeling.

Wellicht ook interessant voor u:


Water raakt

'Water raakt' beschrijft de hoofdlijnen van stedelijk waterbeleid van de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel en Vechtstromen.