Verdroging

Gepubliceerd op 27 augustus 2013

Verdroging is schade aan natuur, veroorzaakt door te lage grondwaterstanden, vermindering van kwelstromen en het droogvallen van beken en sloten, waar dit voorheen niet het geval was.

Natuur is verdroogd als de hoeveelheid beschikbaar (grond)water van de juiste kwaliteit onvoldoende is. Het is een structureel probleem en heeft niets te maken met een tijdelijk tekort aan neerslag. In het geval van vochttekort in de landbouw spreken we niet over verdroging, maar over droogteschade.

Maatwerk

Het waterschap treft passende oplossingen voor ieder deel van zijn werkgebied. Bijvoorbeeld door nieuwe stuwen te plaatsen, het onderhoud van de watergangen aan te passen en de inrichting van de watergangen te veranderen.

Bij ieder project waar het waterschap maatregelen uitvoert, worden de effecten nagemeten. Naast de grondwaterstand moet ook de grondwaterkwaliteit gemeten worden. Het einddoel is een evenwichtige grondwaterstand. Afgestemd op wat voor stedenbouw, landbouw en natuur gewenst is.