Zoeken

Maatregelen tegen verdroging Havikerwaard van start

Gepubliceerd op 23 maart 2017

Waterschap Rijn en IJssel start deze zomer met de uitvoering van de maatregelen om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard (bij De Steeg / Ellecom) tegen te gaan. Aangezien de rechtbank de ingestelde beroepen ongegrond heeft verklaard, is nu de weg vrij om te starten met de uitvoering.

Ondiepere beken, meer kwel (uittredend grondwater)

In de Havikerwaard worden kavelsloten (scheidingssloten tussen 2 percelen) en (delen van) beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek ondieper gemaakt en aanwezige dammen en duikers worden aangepast. Er wordt een vispassage aangelegd en een oude meander wordt hersteld. Door de ondiepere watergangen stijgt de grondwaterstand en werkt het gebied minder drainerend. Het grondwater biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt. De werkzaamheden zijn gepland voor de periode juli – oktober 2017.

Beroepen ongegrond verklaard

In september 2014 is het definitieve projectplan vastgesteld. Hierop is door belanghebbenden bij de rechtbank beroep ingesteld. Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2014 toegezegd pas (Programmatische Aanpak Stikstof) met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan in de lopende beroepsprocedure. De rechtbank heeft de ingestelde beroepen eind januari 2017 ongegrond verklaard. Daarmee is de weg nu vrij voor het waterschap om te starten met de uitvoering.

Bijzondere bronbossen door kwel

In de bronbossen komt eeuwenoud grondwater omhoog. Dit grond- of kwelwater passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een unieke samenstelling. Door ontwatering en ontginning komt er steeds minder van deze bijzondere kwel omhoog. Als er niet genoeg basenrijke kwel in het bos naar boven komt verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid. Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.

Havikerpoort

De water- en natuurdoelen in de Havikerwaard zijn onderdeel van de integrale visie van de samenwerkende partners in het project Havikerpoort: Provincie Gelderland, gemeente Rheden, Waterschap Rijn en IJssel, Vitens (drinkwaterbedrijf), Landgoed Middachten, Stichting Twickel (Landgoed Hof te Dieren), Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Er wordt door alle partijen samen gewerkt aan herstel en verbetering van de verbinding tussen Veluwe en de IJssel. Het gaat om natuurontwikkeling, aanleg van faunapassages, waterherstelmaatregelen, behoud van het agrarische cultuurlandschap en de aanleg van wandel- en fietsroutes.