Zoeken

Hoe is het met de Onderlaatste Laak?

Gepubliceerd op 1 december 2017

Alweer bijna 9 jaar geleden richtten we samen met Natuurmonumenten het dal van de Onderlaatse Laak bij Lochem in. De maatregelen waren destijds nogal vernieuwend en de resultaten onzeker. De monitoringsgegevens laten nu prachtige resultaten zien.

Bijzondere soorten weer terug

Sinds de uitvoering van de maatregelen in 2009 is intensief gemonitord in het gebied. Het blijkt dat de gewenste vernatting grotendeels is bereikt. Er zijn ook steeds meer bijzondere planten en dieren die het gebied weten te vinden zoals alpenrus , dotterbloem, echte koekoeksbloem, rietorchis , gevlekte orchis en tweerijige zegge. Deze soorten zijn kenmerkend voor natte en matig voedselrijke bodems en laten zien dat de begroeiingen zich ontwikkelen in de gewenste richting. De fauna maakt ook een positieve ontwikkeling door. Het dal van de Onderlaatse Laak is inmiddels rijk aan insecten en watersnippen gebruiken de waterplassen in het voorjaar als pleisterplaats tijdens hun trek naar broedgebieden. Gele kwikstaart, roodborsttapuit en rietgors zijn tegenwoordig vaste broedvogels.

Onderlaatse laak aan westkant bij Warnsveldseweg

Onderlaatste Laak, westkant bij Warnsveldse weg

Vernieuwend

De maatregelen in het gebied waren destijds nogal vernieuwend en de resultaten onzeker. In plaats van het water hoger op te stuwen is de watergang juist flink ondieper gemaakt. Om landbouwgrond om te vormen tot natuur is nu eens niet grootschalig afgegraven. Hooguit is her en der de grasmat afgeplagd om kruiden meer kans te geven. Met een dergelijk project is het niet mogelijk om hydrologische risico’s precies in beeld te brengen. Toch was het vertrouwen van de omwonenden groot en zijn de grondwaterstanden nauwkeurig gevolgd. Uiteindelijk is na hevige regenbuien in augustus 2010 bij 4 woningen vochtschade opgetreden in de kelder. Deze bewoners hebben vergoeding gekregen voor het waterdicht maken van de kelders.

Gevarieerder en toegankelijker

Het gebied is, door alle maatregelen tezamen, gevarieerder en toegankelijker geworden. Meer wandelaars en ruiters bezoeken het gebied. Ook recreatieondernemers, waaronder een camping, cursuscentrum en ‘bed and breakfast’, profiteren hiervan mee.

Wil je meer weten? Download dan het hele rapport. (pdf, 2 MB)