Maatregelen Wateroverlast

Gepubliceerd op 13 juli 2021

Wateroverlast kunnen we voorkomen of beperken door water langer vast te houden en/of door beheer- en onderhoudsmaatregelen. Welke mogelijkheden zijn er?

Vasthouden en bergen van water lijkt makkelijker dan het is. Het water moet natuurlijk wel ergens heen. Op hoofdlijnen zijn er drie mogelijkheden:

  • Door watergangen bovenstrooms niet groter te maken dan noodzakelijk, blijft het te veel aan water langer in de bodem. Het water komt dan met vertraging benedenstrooms aan. De natuur profiteert van de hogere grondwaterstand en boeren hoeven hier bij perioden van droogte minder snel te beregenen. Keerzijde is wel dat boeren soms pas (Programmatische Aanpak Stikstof) later in het voorjaar het land op kunnen met zwaar materieel en dat percelen soms minder geschikt zijn voor bepaalde gewassen.
  • We kunnen beken meer ruimte geven. Dat wil zeggen dat we langs de beek moerasachtige zones of poelen creëren die bij hogere waterstanden volstromen. Deze zones dragen ook bij aan het vasthouden van water. Deze moeraszones zijn zeer geschikt voor vissen als paaigebied, voor (riet)vogels en voor sommige bijzondere planten. In tijden dat er minder water door de beek stroomt, kunnen de zones vaak gebruikt worden voor (extensieve) landbouw.
  • We kunnen bergings- of retentiegebieden aanleggen. Landbouw- en natuurgronden kunnen worden aangewezen als bergingsgebieden, die in uitzonderlijke situaties gecontroleerd volstromen met water. De formele aanwijzing van deze gebieden gebeurt in het gemeentelijk bestemmingsplan. De schade wordt vergoed aan de eigenaren van de gronden.

Beheer en onderhoud

Beken en sloten voeren het (regen)water af uit een gebied. Sommige zijn daarnaast ook heel belangrijk voor de ecologie. Watergangen die vooral belangrijk zijn voor de waterafvoer worden zo nodig vaker en/of eerder in het seizoen gemaaid en eerder gebaggerd. Ook kan met de stand van stuwen en gemalen worden geanticipeerd op naderende extreme buien.

Noodmaatregelen

Als er ondanks alle inzet toch wateroverlast optreedt, treedt de calamiteitenorganisatie in werking en worden noodmaatregelen genomen om schade waar mogelijk te beperken of erger te voorkomen.