Schoon water

Gepubliceerd op 22 maart 2016

De kwaliteit van het oppervlaktewater, zoals beken en sloten, is afhankelijk van de stoffen die in het water zitten en van de aanwezige dieren en planten en enkele voor hen cruciale factoren. Omdat water zich niet houdt aan de landsgrenzen zijn in Europa afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de meest belangrijke wateren in heel Europa in 2015 ‘op orde' zijn. Ook Waterschap Rijn en IJssel neemt hiervoor maatregelen.

Alle overheden in Nederland - waterschappen, gemeenten, provincies en het Rijk - werken mee om het water schoon te krijgen. De EU bepaalt de normen voor de chemische stoffen, bijvoorbeeld de hoeveelheid lood, cadmium en kwik die in het water mag zitten.De precieze ecologische doelstelling bepalen we zelf. Elk waterschap bepaalt dus zelf hoe hoog ze de lat legt wat betreft de ecologische waarde. Alle afspraken binnen Europa zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Waterschap Rijn en IJssel heeft voor de wateren in haar beheergebied aangegeven wat de ecologische doelstellingen zijn en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Verbeteringen

De kwaliteit van het water wordt aangetast door bijvoorbeeld chemische stoffen, meststoffen, bestrijdingsmiddelen en riooloverstorten. Verbetermaatregelen zijn gericht op de 'inrichting' van het water in Nederland. Zo leggen we bijvoorbeeld natuurlijke oevers en vispassages aan. In de beken waar veel kansen liggen voor de natuur passen we ook beekherstel toe. Ook afvalwaterzuiveringen, baggerwerk en het beperken van rioolwateroverstorten helpen mee de waterkwaliteit te verbeteren. Net zoals maatregelen die de watervervuiling aan de bron tegengaan, waaronder ander gebruik van en milieuvriendelijkere onkruidbestrijdingsmiddelen.

Schoon water en natuur

Schoon water en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Inrichtingsmaatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn water (zoals vispassages en natuurlijke oevers) dragen bijvoorbeeld ook bij aan het realiseren van ecologische verbindingszones. Daarom trekt Waterschap Rijn en IJssel hierin nauw op met de provincies Gelderland en Overijssel, die verantwoordelijk zijn voor natuur.