Peilbeheer

Gepubliceerd op 5 juli 2013

Met honderden stuwen en gemalen regelt ons waterschap dat er dagelijks voldoende water beschikbaar is in beken, sloten en in de grond op het juiste moment. In droge perioden houden we het water zo lang mogelijk vast, terwijl we in natte perioden het water zo snel mogelijk afvoeren.

Niet te nat

In perioden met veel neerslag ontstaat er meestal een overschot aan water. De stuwen en gemalen worden dan zo ingesteld dat ze het water makkelijk doorlaten. Op verschillende plaatsen in het gebied waar een overstroming niet zoveel kwaad kan, parkeren we het water zoveel mogelijk om het vervolgens af te voeren naar de Rijn en de IJssel. Zo voorkomen we wateroverlast.

Niet te droog

In een droge periode, met weinig neerslag (en veel verdamping) ontstaat er vaak een tekort aan water. Een watertekort kan schade aanrichten aan bijvoorbeeld de natuur en aan landbouwgewassen. We proberen dan het aanwezige water zo lang mogelijk in het gebied te houden, door de stuwen zo in te stellen dat ze het water zo lang mogelijk tegenhouden. Gemalen kunnen in sommige gevallen zelfs water uit grotere beken, kanalen en rivieren het gebied inpompen.

Grondwater

De hoeveelheid water in de bodem, het grondwaterpeil, hangt af van onder andere de bodemopbouw, de hoogteligging en van het waterpeil in nabijgelegen beken, sloten en kanalen. Het meest geschikte grondwaterpeil hangt af van het gewenste grondgebruik. Voor bijvoorbeeld grasland, akkerbouw, natuur of bebouwing zijn verschillende grondwaterpeilen gewenst. Ons waterschap probeert het grondwaterpeil af te stemmen op al deze functies.

Afstemming

Het afstemmen van de waterpeilen op het grondgebruik is vaak complex. Vooral in gebieden waar verdroging een knelpunt is. De belangen lopen dan erg uiteen. In dat geval worden er met alle belanghebbenden in het gebied afspraken gemaakt over de meest optimale waterpeilen; het Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR (gewenst grond- en oppervlaktewaterregiem)). Uiteindelijk komt er een inrichtingsplan met daarin de te nemen maatregelen en bijbehorende effecten op het grond- en oppervlaktewaterpeil.