Integrale Veiligheidsrapportages

Gepubliceerd op 1 april 2021

Het waterschap is verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de waterkeringen (Zorgplicht). Daarvoor beoordeelt het waterschap of de waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm en beheert de waterkeringen om te zorgen dat de onderhoudstoestand voldoende is. Waar de waterkeringen niet voldoen aan de norm, neemt het waterschap (beheer)maatregelen. Ook toetsen en controleren we werkzaamheden van anderen die gevolgen kunnen hebben voor de waterkerende functie van de dijk. Bij hoogwater heeft het waterschap een calamiteitenorganisatie om noodmaatregelen te nemen en om de veiligheidsregio (samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, brandweer en gezondheidszorg die tijdens calamiteiten voor de bestrijding er van zorg draagt)’s te adviseren over de dreigende situatie.

Met de Integrale Veiligheidsrapportage (IVR) geeft het Waterschap Rijn en IJssel een integraal (veiligheids)beeld van de waterkeringen en de beheerorganisatie aan het bestuur, de directie (verantwoording en sturing) en onze ingelanden en partners in de regio hoe het waterschap de waterveiligheid borgt. Dit beeld bestaat uit de staat waarin de waterkering zich bevindt en de staat van de organisatie, die nodig is voor een veilige waterkering.

Deze rapportage publiceren wij jaarlijks op onze webpagina, zodat de inwoners en belanghebbenden in het gebied inzicht krijgen in de toestand van de waterkeringen en de organisatie van de waterkeringszorg. De rapportage sturen we ook ter kennisname naar de toezichthouders. Dit zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de primaire waterkeringen en de provincie Gelderland voor de regionale waterkeringen.

Integrale Veiligheidsrapportage (IVR):

Integrale Veiligheidsrapportage 2016 (pdf, 1.2 MB)

Integrale Veiligheidsrapportage 2017 (pdf, 1.9 MB)

Integrale Veiligheidsrapportage 2018 (pdf, 1.4 MB)

Integrale Veiligheidsrapportage 2019 (pdf, 1.5 MB)