Alles over Waterveiligheid

Gepubliceerd op 24 maart 2016

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de dijken om het risico op overstromingen en wateroverlast te beperken. Dit met het oog op een waterveilige regio, waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen en wateroverlast toe. Daarnaast is de economische waarde achter de dijk - van huizen, bedrijven en infrastructuur - de laatste decennia sterk gestegen. Binnen het Deltaprogramma staat preventie voorop: we voorkomen overstromingen door het versterken van onze dijken en via rivierverruiming.

Nieuwe normering

In het Nationale Deltaprogramma is een nieuwe norm voor de primaire keringen vastgesteld. Deze beoogt drie doelen:

1. Iedereen die in Nederland achter een dijk woont, krijgt tenminste een zelfde beschermingsniveau. De kans op overlijden als gevolg van een overstroming mag nooit groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar, dat is 0,001%.

2. Zoveel mogelijk voorkomen van grote groepen slachtoffers en grote economische schade door een overstroming.

3. Meer bescherming bieden op die plaatsen waar uitval van vitale of kwetsbare infrastructuur grote landelijke gevolgen heeft.

Deze doelen zijn vertaald naar eisen voor de dijken, die vast worden gelegd in de wet. De verwachting is dat deze wetswijziging in 2017 in werking treedt. De opgave die hier voor ons beheergebied uit voortvloeit is fors. We brengen deze opgave in de komende periode verder in beeld.

Lees ook  Strategie nieuwe normering IJsseldijken