Strategie nieuwe normering IJsseldijken

Gepubliceerd op 17 januari 2020

We verwachten een aanzienlijk opgave voor dijkverbetering als gevolg van de nieuwe normen voor het rivierengebied. De gezamenlijke waterschappen langs de IJssel hebben een eerste beeld geschetst van de veiligheidsopgave. In samenspraak met gebiedspartners is een strategie opgesteld waarmee de waterschappen in samenhang met rivierverruiming en ruimtelijke opgaven willen gaan voldoen aan de nieuwe normen in 2050.

Verbinden en samenhang

De strategie geeft een eerste beeld van de prioritering en volgorde van de aanpak van de dijktrajecten op basis van de nieuwe norm. Het legt de verbinding tussen de opgave voor de dijken en opgaven van anderen en er wordt inzichtelijk gemaakt welke keuzes we kunnen maken. Voor de waterschappen is het belangrijk in gesprek te blijven met onze gebiedspartners en om tijdig samenhang te onderkennen en verbinding te zoeken.

Dijkopgave en rivierverruiming

In de strategie wordt meer specifiek de verbinding gelegd tussen de dijkopgave en rivierverruiming: Rivierverruiming kan bijdragen aan een kleinere dijkenopgave en biedt kansen voor een geïntegreerde voorbereiding of uitvoering met dijkverbeteringen. De strategie laat verder zien dat ruimtelijke kwaliteit op of aan de dijk een belangrijk vertrekpunt is bij het kiezen van voorkeursoplossingen en het maken en uitvoeren van een ontwerp: ‘Dijken zijn meer dan waterkeringen’. Bij de dijkverbeteringen zijn de ruimtelijke kwaliteiten op en aan de dijk een belangrijk vertrekpunt bij het kiezen van oplossingen en het maken van het ontwerp.

Meer informatie leest u in het rapport ‘Naar een adaptieve uitvoeringsstrategie IJsseldijken’ dat u in de rechter kolom op deze pagina vindt.


Download via onderstaande link  het rapport ‘Naar een adaptieve uitvoeringsstrategie IJsseldijken’ en de bijbehorende bijlagen.