Verkiezingsprogramma's

Op 15 maart zijn er verkiezingen voor de waterschappen en Provinciale Staten. Bij Waterschap Rijn en IJssel doen negen partijen mee aan de verkiezingen. Hieronder lees je waar elke partij zich hard voor maakt. 

Lijst 1: CDA

Ik ben Danielle Robbertsen-Boon, 43 jaar en CDA lijsttrekker voor de Waterschapsverkiezingen. Als kind was ik al gefascineerd door water, zo speelde ik buiten en kwam in natuurgebieden met het welbekende bord verbod-en-toegang. Onze CDA kandidaten staan voor een bewust, betrokken en betrouwbaar Waterschap, wat werkt aan een veilige leefomgeving (dijken), schoon water (waterzuivering en schone wateren) en het zo lang mogelijk water vasthouden (waterbeheer) en daar sta ik helemaal achter. Als CDA willen we meer water vast houden om schade in droge periode te voorkomen. Door bijvoorbeeld het aanleggen van tijdelijke reservoirs. 

Lijsttrekker: Danielle Robbertsen-Boon

Bewust, betrokken, betrouwbaar 

Naar het verkiezingsprogramma van het CDA
Foto Danielle Robbertsen Boon CDA

Lijst 2: Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is de groene landelijke waterschapspartij die zich inzet voor natuur, landschap en recreatie. Ons doel is het bevorderen van duurzaam ingerichte en beheerde beken en sloten in een aantrekkelijke omgeving, waarin het voor mensen, dieren en planten nu en morgen goed toeven is. Wij werken samen met boeren aan een duurzame landbouw. Het rioolwater benutten we voor nieuwe grondstoffen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor het klimaat en streven naar:

 • Drinkbare rivieren en beken.
 • Een gezonde bodem, die veel water vasthoudt tegen droogte. 
 • Meer water en bomen in de stad, zodat er daar minder hitte is.

Lijsttrekker: Antoinet Looman

De groene en verbindende stem in het waterschap  

Naar het verkiezingsprogramma van Waternatuurlijk
Foto Antoinet Looman Water Natuurlijk

Lijst 3: Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

De PvdA staat voor een sociaal en groen waterschap waarbij de kosten niet de pan uit rijzen. We staan voor het bestrijden van droogte en het aanpakken van wateroverlast zodat we veilig kunnen wonen en werken. Voor schoon water voor planten en dieren in onze beken, sloten en rivieren, zonder bestrijdingsmiddelen en microplastics. Voor een eerlijke verdeling van de kosten: grootverbruikers en vervuilers betalen meer, mensen met de laagste inkomens krijgen kwijtschelding. We vinden het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij alle plannen; juist zij weten wat er speelt en wat nodig is om fijn te leven in een gebied.

Lijsttrekker: Anna-Lena Penninx

Een sociaal en groen waterschap!

Naar het verkiezingsprogramma van PvdA
Foto Anna-Lena Penninx PvdA

Lijst 4: VVD

Te veel, te weinig, te droog, te nat: met het water is er altijd wat. De uitdagingen die de komende jaren op de waterschappen afkomen zijn groot. Het opvangen en afvoeren van piekbuien, het vasthouden van water tijdens droogte, het verwijderen van medicijnresten en ervoor zorgen dat we veilig kunnen wonen en werken achter de dijken. Maar we kunnen niet alles en zeker niet alles tegelijk. Dat betekent keuzes maken. De VVD doet wat nodig is en houdt daarnaast ons waterschap betaalbaar voor inwoners en (agrarische) ondernemers. Wij staan voor haalbare en betaalbare projecten. Stem 15 maart op lijst 4, stem VVD.

 

Lijsttrekker: Floor Wissing-Kunst

Doen wat nodig is

Naar het verkiezingsprogramma van VVD
Foto Floor Wissing Kunst VVD

Lijst 5: Vrienden van de Berkel

 

Als niet-politiek gebonden partij, willen we samen met u werken aan een waterschap dat de lasten eerlijk verdeelt, een gezonde balans kent tussen betaalbaarheid en ambities en de schulden omlaag brengt.

Een waterschap dat samen met medeoverheden, ook Duitse, verantwoording neemt voor waterveiligheid en schoon water en daarbij bewoners en bedrijven wijst op hun eigen verantwoordelijkheid.

Een waterschap dat actie onderneemt tegen wateroverlast en droogte en bij uitvoering aandacht heeft voor landschap, natuur, biodiversiteit, recreatie en cultuurhistorisch erfgoed en regionale economie.

Een waterschap dat jong en oud meeneemt in een betere klimaat- en waterbewustwording.

 

Lijsttrekker: Martin Bouwmeesters

Kies lokaal. Water raakt ons allemaal.

Naar het verkiezingsprogramma van Vrienden van de Berkel
Foto Martin Bouwmeesters Vrienden van de Berkel

Lijst 6: 50PLUS

50PLUS staat op het standpunt dat het waterschap op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar kerntaken dient uit te voeren. 50PLUS streeft dan ook naar een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie. Hierbij zijn wet- en regelgeving de meetpunten voor het te voeren beleid. 50PLUS wil voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs stijgen; dus géén lastenverzwaring, eerder lastenverlichting door goed (financieel) beleid. Dit laatste geldt zeker voor ingezetenen maar vooral voor bewoners met een laag inkomen.

Lijsttrekker: Nelleke de Jong

50PLUS voor eerlijke lastenverdeling

Naar het verkiezingsprogramma van 50PLUS
Foto Nelleke de Jong 50PLUS

Lijst 7: AWP voor water, klimaat en natuur

AWP heeft zich ontwikkeld tot een stabiele betrouwbare bestuurderspartij. Via onze slogan hanteren we voor Rijn en IJssel de volgende speerpunten:

 1. Nu serieus aan de slag tegen klimaatverandering
 2. Verdroging tegengaan en behoud toekomstig goed drinkwater
 3. Gezond water voor mens en dier
 4. Rijke en robuuste natuur
 5. Betaalbare duurzame energie
 6. Transparantie naar inwoners verbeteren
 7. Proactieve informatieverstrekking
 8. Open democratie
 9. Lagere kosten voor inwoners
 10. Proactief inkoopbeleid m.b.t. energieneutraliteit, klimaatakkoord en circulaire economie.

AWP zet nadrukkelijk in op een transparante wijze van besturen en een uitmuntende communicatie richting inwoners.

Lijsttrekker: Han Meijer

AWP voor water, klimaat en natuur

Naar het verkiezingsprogramma van AWP
Foto Hans Meijer AWP

Lijst 8: OndernemendWater

Wij zijn een ervaren en solide partij die vanuit gezond ondernemersverstand werkt aan:

 • Veiligheid van mens en dier, woningen en bedrijven door onze dijken.
 • Een rioolwaterzuivering die schoon water, grondstoffen en energie oplevert.
 • Voldoende en schoon water in een beken en grondwatersysteem dat om kan gaan met droogte en met klimaatbuien. 

We gaan verstandig om met geld, en durven keuzes te maken. Een ondernemende bedrijfsmatige organisatie. Duurzaam (ook financieel), Innovatief en circulair met onze bedrijven. We werken toekomstgericht. We leven niet op de pof. Innovatie levert rendement, grondstoffen en energie op waardoor we een gezond en betaalbaar waterschap blijven.

Lijsttrekker: Otto Willemsen

Voor een slagvaardig waterschap

Naar het verkiezingsprogramma van OndernemendWater
Foto Otto Willemsen

Lijst 9: BBB

BBB vindt dat het waterschap zich moet focussen op de kerntaken die in de waterwet staan: zorg voor het watersysteem, zorg voor het zuiveren van rioolwater en zorg voor het voorkomen van schade aan dijken, installaties en andere voorzieningen. Daar waar mogelijk kunnen deze taken worden aangevuld met andere (landschappelijke) activiteiten.

De leefomgeving en voedselvoorziening krijgen bij BBB aandacht en beslissingen worden op basis van de juiste meetgegevens genomen.

Begrotingsdiscipline is een belangrijk goed. Het streven moet zijn om de waterschapsbelasting alleen wanneer strikt noodzakelijk een beetje te laten stijgen.

Lijsttrekker: Dennis Wolsink

Iedere dag BBBeter bij Waterschap Rijn en IJssel

Naar het verkiezingsprogramma van BBB
Verkiezingsposter BBB

Stemwijzer

Vraag je je af op welke partij je het beste kunt stemmen? Vul dan de stemhulp in. Aan de hand van een aantal stellingen wordt duidelijk welke groepering het beste bij jou past. Dat maakt het stemmen op 15 maart een stuk makkelijker!

Naar de stemwijzer
Logo Mijn Stem