Waterschap Rijn en IJssel
Zoekterm

Werken aan een goede ecologische kwaliteit


Inleiding

Een goede waterkwaliteit is het best af te meten aan een gezond waterleven: de ecologie. Hiermee bedoelen we de planten en dieren die in het water leven. Specifiek voor de KRW zijn de volgende groepen van belang: de algen, de waterplanten, de macrofauna en vis. Daarnaast kijken we ook naar andere groepen zoals amfibieën en watervogels vanuit de samenhang met de Flora- en Faunawet, EHS en Natura2000. Een goede ecologische kwaliteit is niet alleen afhankelijk van de afwezigheid van vervuilende stoffen, maar ook van een goede inrichting en voldoende water. In veel beken en andere wateren heeft het waterschap de afgelopen jaren maatregelen uitgevoerd die de leefomstandigheden voor het waterleven verbeteren.

Toestand

Ontwikkeling ecologische waterkwaliteit

In veel beken en andere wateren zijn door de uitvoering van maatregelen goede omstandigheden geschapen voor ecologisch herstel. Maar ecologisch herstel vraagt tijd (5 tot 15 jaar) en veel maatregelen in KRW-waterlichamen zijn relatief kort geleden uitgevoerd. Daarom resulteren deze inrichtingsmaatregelen op de meeste plaatsen nog niet in een meetbare verbetering van de ecologische toestand. De 'KRW-agenda Rijn-Oost' beschrijft de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de KRW-waterlichamen voor het hele stroomgebied van Rijn-Oost.

Toelichting

Waterlichamen in het waterschapsgebied

In ons gebied zijn 36 waterlichamen aangewezen. De doelen voor ecologie zijn bepaald op basis van de functie van een watergang, waaronder ecologische verbindingszone (EVZ), watergangen met een specifiek ecologische doelstelling (SED) en watergangen van het hoogste ecologische niveau (HEN). Deze inhoudelijke doelen zijn in de KRW-methodiek vertaald naar het Gewenste Ecologisch Potentieel (GEP). Het GEP is samengesteld uit drie waarden - voor vis, macrofauna en macrofyten - op een schaal van 0 tot 1.

Uitwerking per waterlichaam

De maatregelen in de KRW-waterlichamen die het waterschap in de periode tot 2021 heeft gepland, staan beschreven in de factsheets (pdf, 9.3 MB). Daarin staat voor elk waterlichaam een weergave van de huidige waterkwaliteit, de ecologische doelen, de uitvoering van eerder geplande maatregelen, en (zo nodig) de inhoud en planning van nieuwe maatregelen. De factsheets, zoals die luiden op het moment van vaststelling van het waterbeheerplan maken onderdeel uit van dit plan.  De factsheets sluiten aan bij de factsheets die beschikbaar zijn op het landelijke waterkwaliteitsportaal. Het waterschap heeft een achtergronddocument (pdf, 2.6 MB) opgesteld om de gemaakte keuzes ten aanzien van waterlichamen, doelen en maatregelen en eventuele wijzigingen ten opzichte van de vorige planperiode te onderbouwen en toe te lichten.

Doelen

Doelen

Om een gezond en schoon watersysteem te realiseren, werkt het waterschap aan een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Integrale aanpak

Integrale aanpak

Combineren van kansen

Combineren van kansen

Analyse op stroomgebiedniveau

Analyse op stroomgebiedniveau

Natuurlijker inrichting

Natuurlijker inrichting

Aangepast onderhoud van watergangen

Aangepast onderhoud van watergangen

Bevorderen vismigratie

Bevorderen vismigratie

Innovatie, onderzoek en praktijk

Innovatie, onderzoek en praktijk

Samenwerking op 'blauwe knooppunten'

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode