Waterkwaliteit

De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater moet worden verbeterd. Daar is het Waterschap Rijn en IJssel dagelijks mee bezig.

Ambities voor schoon water

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland moet aan bepaalde milieukwaliteitsnormen voldoen. Die zijn vastgelegd in de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt kaders waaraan het oppervlaktewater in Europa in 2027 moet voldoen. De Europese Commissie wil nog strengere eisen aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Watervervuiling tegengaan

Er zijn vele oorzaken waardoor het water nog niet overal schoon genoeg is. Denk aan riooloverstorten, lozingen van bedrijven, illegale lozingen, maar ook de afbraak van veenbodem of voedselrijke kwel kunnen invloed hebben. Soms wordt de waterkwaliteit beïnvloed door aanwezigheid van veel karpers of exotische rivierkreeften. De Nederlandse land- en tuinbouw is ook een oorzaak van vervuiling van het water. De belangrijkste probleemstoffen zijn nutriënten (voedingsstoffen), zware metalen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast vormen medicijnresten een steeds groter probleem. Hetzelfde geldt voor microplastics en PFAS.

Hoe verbetert het waterschap de waterkwaliteit?

Het Waterschap Rijn en IJssel werken op een aantal manieren aan de verbetering van de waterkwaliteit. Zo zuiveren wij het rioolwater op de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. Bedrijven moeten aan lozingseisen voldoen voordat zij hun afvalwater in de rivieren mogen lozen. Hier moeten zij een vergunning voor aanvragen. Handhavers van de waterschappen controleren of deze bedrijven zich wel aan de lozingsnormen van hun vergunning houden.

Wat kun jij doen voor schoon water?

In je eigen huis, tuin, bedrijf en buurt kun je een steentje bijdragen om ons water schoon te houden. Spoel bijvoorbeeld geen verf of medicijnresten door het riool. Wil je meer doen? Bekijk de website van Weet van Water voor tips.