Zoeken

Wet open overheid (WOO)

Wilt u andere informatie van ons waterschap ontvangen dan die u leest in brochures of op de website? Dan kunt u een WOO-verzoek indienen bij het college van Waterschap Rijn en IJssel.

In de Wet Open Overheid (WOO) vervangt per 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de WOO is toegang voor burgers tot informatie bij bestuursorganen geregeld. De overheid verspreidt allerlei informatie over beleid. Bijvoorbeeld via brochures of websites. Wie meer informatie wil, kan een WOO-verzoek indienen.

Openbaar

Het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij er zwaarwegende belangen een rol spelen. In de WOO staat in welke gevallen informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Voorwaarden

Iedereen kan een verzoek indienen.

  • Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop.
  • Wel moet een WOO-verzoek voldoen aan bepaalde eisen.
  • Soms wordt een verzoek niet gehonoreerd.

De overheid beoordeelt via de WOO of de gevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt. Informatie kan bijvoorbeeld niet openbaar worden gemaakt als er persoonlijke gegevens of vertrouwelijke gegevens van bedrijven in staan.

Aanpak

  • U kunt een verzoek om informatie indienen bij het college van ons waterschap.
  • U vermeldt bij het verzoek de bestuurlijke situatie of het document waarover u informatie wilt ontvangen.
  • U hoeft daarbij niet uit te leggen wat uw belang is bij de informatie die u wilt opvragen.
  • Wanneer uw verzoek te algemeen is geformuleerd, krijgt u van ons waterschap het verzoek uw vraag toe te lichten.

Ons waterschap moet in principe uw verzoek inwilligen. Er zijn hierop uitzonderingen. Zo moeten wij weigeren op uw verzoek in te gaan als bijvoorbeeld de privacy in het geding komt of opsporing van strafbare feiten hierdoor wordt belemmerd.

Voor het kopiëren en versturen van documenten kunnen wij kosten in rekening brengen.


Bezoekadres

Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2
7006 GG Doetinchem

T: (0314) 369 369

Postadres

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

Meer over de WOO