Zoeken

Bezwaar maken

Bent u het als belanghebbende niet eens met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Voorwaarden

U kunt bezwaar aantekenen als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

  • Een bestuursorgaan heeft een beslissing genomen (de schriftelijke weigering een besluit te nemen of het niet tijdig nemen van een besluit wordt hier gelijkgesteld aan het nemen van een besluit).
  • U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het besluit betrokken. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

Aanpak

U stelt een bezwaarschrift op. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden van het bezwaar

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). In sommige gevallen kan de bezwaarschriftprocedure worden overgeslagen. U kunt dan in het bezwaarschrift het bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.


Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. U stuurt het dan naar:

Waterschap Rijn en IJssel
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

Belastingaanslag

Bezwaar tegen uw belastingaanslag kunt u indienen bij:

Lococensus
Postbus 1098
8001 BB Zwolle
I: Website Lococensus-Tricijn
T: 088-064 55 55