Recht van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als u dit wenst dient u hiervoor een verzoek in.

Recht op inzage

Het recht op inzage is bedoeld om mensen meer grip te geven op hun persoonsgegevens. U kunt onze organisatie met een verzoek tot inzage vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken en op welke manier wij dat doen. U hoeft niet te zeggen waarom u inzage wilt.

Wij zijn verplicht binnen één maand per brief of e-mail te reageren op uw verzoek om uw persoonsgegevens in te zien. Is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan ons gestuurd? Dan mogen we er twee maanden langer over doen. Wij zullen u dan wel binnen één maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

Een verzoek tot inzage is kosteloos, tenzij u herhaaldelijk verzoeken doet of om extra kopieën vraagt. Dan mogen wij een redelijke vergoeding vragen.

Identiteit controleren

Voordat wij uw verzoek tot inzage in behandeling kunnen nemen, moeten wij uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen, u bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Een makkelijke manier om uw identiteit vast te stellen is door in te loggen met DigiD. Maar u kunt ook een afspraak maken bij ons op kantoor om uw identiteit vast te stellen, neemt u dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Indienen verzoek tot inzage

U kunt alleen inzage vragen in uw eigen persoonsgegevens, niet die van iemand anders. U kunt alleen om inzage in uw gegevens vragen als u ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet uw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van uw ouders) het verzoek doen. Onze organisatie moet het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

U heeft in principe recht op inzage in ál uw persoonsgegevens. Bedenk daarom van tevoren waarin u precies inzage wilt en geef dit aan in uw verzoek. U kunt uw verzoek per post (zie bijgaande modelbrief) indienen of online met uw DigiD.

Heeft u een verzoek tot inzage ingediend? Dan zullen wij u binnen de wettelijke termijn de volgende informatie verstrekken:

 • Of wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.
 • Om welke (soorten) persoonsgegevens het gaat.
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.
 • Welke privacyrechten u heeft:
  • Het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen
  • Het recht om ons te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken
  • Het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken
  • Het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien van toepassing ontvangt u aanvullende informatie:

 • Aan welke organisaties wij uw persoonsgegevens doorgeven.
 • Van welke organisatie wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen als wij deze niet zelf hebben verzameld bij de betrokken personen.
 • Op basis van welke logica wij een geautomatiseerd besluit (een besluit zonder menselijke tussenkomst) over iemand nemen.

Bovenstaande informatie kunnen wij verstrekken door kopieën te maken van alle documenten waarin uw gegevens staan. Of door uw gegevens te kopiëren in een overzicht. Daarnaast moeten wij u informatie geven over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Mogen wij uw verzoek tot inzage weigeren?

Ja, dat mag. Maar alleen als wij uw identiteit niet hebben kunnen vaststellen of wanneer er sprake is van een uitzondering. Zo mag onze organisatie uw verzoek weigeren als u heel veel verzoeken doet of als u verzoek kennelijk ongegrond is. Ook mogen wij uw verzoek weigeren als blijkt dat de administratieve lasten voor de organisatie extreem hoog worden.

Ook mag onze organisatie uw verzoek weigeren als dat noodzakelijk is:

 • Om de openbare veiligheid te borgen.
 • Om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen.
 • Om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen.

Deze uitzonderingen staan in artikel 41 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Onze organisatie kan u ook gedeeltelijk inzage weigeren. Bijvoorbeeld om informatie in uw dossier die over iemand anders gaat af te schermen.

Heeft iemand anders er naar verwachting bezwaar tegen dat u inzage krijgt? Dan moet onze organisatie die persoon de kans geven om zijn of haar mening te geven voordat u inzage krijgt. Ook moet onze organisatie kunnen laten zien dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.

Vervolg op inzage

Heeft u inzage gekregen in uw gegevens, dan kunt u uw andere privacyrechten gebruiken.

Vraag of klacht

Indien u klachten of vragen heeft over onze werkwijze dan verzoeken wij u om u eerst te wenden tot onze onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming op het telefoonnummer 0314-369369 of per e-mail aan fg@wrij.nl.