Sterke dijken voor nu en later

Onze dijken worden steeds belangrijker. Klimaatverandering betekent dat wij steeds vaker te maken krijgen met hogere en extremer waterstanden in rivieren. Extra inspanning is nodig om voor de veiligheid en de leefomgeving van inwoners en bedrijven achter de dijken te zorgen. Achter de dijken wonen, werken en recreëren nu meer mensen dan ooit. Onze dijken moeten voldoen aan strengere veiligheidsnormen. Het Waterschap Rijn en IJssel werkt daarom tot 2050 binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan het versterken van de helft van onze dijken langs de grote rivieren. 

 

Voorkomen van overstromingen

De noodzaak om als waterschappen al onze dijken te beheren, te inspecteren en te onderhouden blijkt onder andere uit de grootschalige evacuaties in 1995. Toen verlieten meer dan 250.000 mensen in het rivierengebied huis en haard vanwege de extreem hoge waterstanden van de Rijn, Maas en Waal. Het was de grootste evacuatie in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. Meer recent tijdens de zomer van 2021 werden Nederland en onze buurlanden verrast door extreem hoogwater en wateroverlast.

Gelukkig is onze regio overstroming en extreme overlast bespaard gebleven, maar de beelden uit Duitsland, België en Limburg staan nog helder op ons netvlies. En ook wij zijn kwetsbaar voor extreme wateroverlast met grote risico’s voor mensen, bedrijven, de natuur, infrastructuur en bebouwing. Er is dus echt werk aan te winkel om onze dijken te versterken voor de veiligheid van nu en later.

 

Het werk aan de dijken is nooit af

Onze dijken zijn essentieel voor de hoogwaterveiligheid; zonder dijken komt een groot gedeelte van ons land onder water staan. Dagelijks werkt Waterschap Rijn en IJssel aan het monitoren, beoordelen en onderhouden van dijken, sluizen en gemalen. Tot 2050 versterkt Waterschap Rijn en IJssel 75 KM van de 138 KM dijken in ons werkgebied.

Aanpak dijkversterking wterschap Rijn en IJssel

Samenwerken aan innovatieve dijkversterking

Als waterschap werken we samen mét de omwonenden, bedrijven en overheden in het gebied. Dijken zijn waardevol vanuit meerdere functies. Ze geven karakter aan ons landschap, bieden biodiversiteit en mogelijkheden voor natuur, cultuur én recreatie. Een dijkversterking biedt ook kansen om de leefomgeving in de regio te verbeteren. We zoeken actief de samenwerking op met collega overheden, bewoners en bedrijven op om tot het beste resultaat te komen.

Overzicht dijkversterkingsprojecten

In het kader van dijkversterking werken we aan verschillende projecten. De projecten waar we nu aan werken zijn:

 

Landkaart met daarop 4 dijkversterkingsprojecten vanuit Hoogwaterbeschermingsprogramma waar Waterschap Rijn en Ijssel mee aan het werk is

Kaart met daarop de dijkversterkingsprojecten in werkgebied Waterschap Rijn en IJssel waar we nu aan werken

Stel je vraag over dijkversterking

Ben je op zoek naar meer informatie over onze dijkversterkingsprojecten? Of heb je een vraag over dijkversterking, een specifiek project of over het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het algemeen? Neem dan contact op.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail

Samen tegen hoogwater

De 21 waterschappen en Rijkswaterstaat werken samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie in Nederland sinds de Deltawerken. Deze operatie heet het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In 2050 moeten 1.500 kilometer aan dijken in Nederland versterkt zijn om te voldoen aan nieuwe, strengere normen.

Samenwerken aan sterke dijken voor nu en later