Persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij bewaren te bekijken, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u dit wil dien je hiervoor een verzoek in.

Verzoek inzage persoonsgegevens

Identiteit controleren

Bevstig je identiteit met DigID.

Verzoek indienen

Dien je verzoek in. Je hoeft niet te zeggen waarom je dit wil weten.

Reactie van het waterschap

Wij reageren binnen een maand.

Recht op inzage

Het recht op inzage is bedoeld om mensen meer grip te geven op hun persoonsgegevens. Je  kunt ons vragenwelke persoonsgegevens wij van je hebben. Je kunt ook vragen of wij jouw persoonsgegevens verwerken en op welke manier wij dat doen. Je hoeft niet te zeggen waarom je dit wil weten.

Wij reageren binnen één maand per brief of e-mail op je verzoek. Is je verzoek ingewikkeld? Of heb je meerdere verzoeken aan ons gestuurd? Dan mogen we er twee maanden langer over doen. Wij laten dan wel binnen één maand weten dat het langer gaat duren en waarom.

Kosten

Een verzoek tot inzage is gratis, tenzij je heel vaak verzoeken doet of om extra kopieën vraagt. Dan mogen wij een vergoeding vragen

Identiteit controleren

Voordat wij je verzoek in behandeling kunnen nemen, moeten wij jouw identiteit controleren. Dat is om je privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot jouw gegevens. Als wij jouw identiteit niet vast kunnen stellen kunnen wij jouw verzoek niet in behandeling nemen. 

Een makkelijke manier om je identiteit te bevestigen is door in te loggen met DigiD. Maar je kan ook een afspraak maken bij ons op kantoor. Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee.

Indienen verzoek tot inzage

Je kan alleen inzage vragen in jouw eigen persoonsgegevens, niet die van iemand anders. Je kan alleen om inzage in je gegevens vragen als je ouder bent dan 16 jaar en niet onder curatele bent gesteld. Anders moet jouw wettelijk vertegenwoordiger (meestal een van je ouders) het verzoek doen. Wij moeten het antwoord dan ook aan die persoon sturen.

Je hebt in principe recht op inzage in ál jouw persoonsgegevens. Bedenk daarom van tevoren waarin je precies inzage wil en geef dit aan in je verzoek. Je kan het verzoek per post indienen of online met  DigiD.

 

Heeft je een verzoek tot inzage ingediend? Dan laten wij je binnen de wettelijke termijn weten:

 • Of wij bepaalde persoonsgegevens van je verwerken.
 • Om welke (soorten) persoonsgegevens het gaat.
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.
 • Welke privacyrechten je hebt:
  • Het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen, aanvullen of wissen
  • Het recht om ons te vragen om minder persoonsgegevens te verwerken
  • Het recht om bezwaar te maken als wij jouw persoonsgegevens verwerken
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Als je hierom hebt gevraagd vertellen wij ook:

 • Aan welke organisaties wij uw persoonsgegevens doorgeven.
 • Van welke organisatie wij persoonsgegevens hebben ontvangen als wij deze niet zelf hebben verzameld bij de betrokken personen.
 • Op basis van welke logica wij een geautomatiseerd besluit (een besluit zonder menselijke tussenkomst) over iemand nemen.

 

Mogen wij jouw verzoek tot inzage weigeren?

Ja, dat mag. Maar alleen als wij je identiteit niet hebben kunnen vaststellen of wanneer er sprake is van een uitzondering. Wij mogen je verzoek weigeren als je heel veel verzoeken doet of als het verzoek ongegrond is. Ook mogen wij je verzoek weigeren als blijkt dat je verzoek extreem veel tijd kost. Ook morgen wij je verzoek weigeren om de openbare veiligheid te borgen, om strafbare feiten te voorkomen of op te sporen. En om rechten en vrijheden van anderen te beschermen. 

We kunnen ook voor een deel inzage weigeren. Bijvoorbeeld om informatie in jouw dossier die over iemand anders gaat af te schermen.

Verwachten wij dat iemand anders er bezwaar tegen dat je inzage krijgt? Dan moeten wij die persoon de kans geven om zijn of haar mening te geven voordat jij inzage krijgt. Ook moeten wij kunnen laten zien dat wij een zorgvuldige afweging hebben gemaakt tussen de belangen van alle betrokken partijen.

Vraag of klacht

Heb je klachten of vragen hebt over onze werkwijze? Neem dan contact op met onze onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming op het telefoonnummer 0314-369369 of per e-mail aan fg@wrij.nl.