A-Z Begrippen

In onze begrippenlijst geven we kort en bondig uitleg over begrippen die vaak worden gebruikt bij activiteiten, communicatie en werkzaamheden van Waterschap Rijn en IJssel.

Een broekbos is een permanent nat en af en toe plaatselijk overstroomd bos. Deze natte bossen komen ook in de Achterhoek voor. Broekbossen zijn in natte beekdalen en langs laag- en hoogvenen te vinden

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erin. Bezoek je onze website? Dan plaatst de website cookies op je computer, tablet en/of telefoon. Zo kan de website bijvoorbeeld onthouden welke pagina's je eerder hebt bekeken. En welke gegevens je bijvoorbeeld in een formulier hebt ingevuld. Door het plaatsen van een cookie kunnen wij ook het bezoek aan onze website meten.

Een coupure is een opening in een dijk of een kade voor een weg. Als het hoog water is maken we het gat dicht met balken om het water tegen te houden.

Een duiker is een kokervormige constructie, gelegen onder een weg of in een toegangsdam. De duiker verbindt wateren met elkaar.

De keur is het wetboek van het waterschap. Hier staan regels die bijvoorbeeld bedoeld zijn om dijken te beschermen. Maar ook om rivieren, beken en sloten goed te houden. In de keur staat bijvoorbeeld dat je zonder vergunning niet mag bouwen op een dijk.  Met de komst van de Omgevingswet wordt de keur vervangen door de waterschapsverordening.

De legger is een set met kaarten van het beheergebied van het waterschap. Daarop staat o.a. welke rivieren, watergangen, dijken, kaden, stuwen en sluizen het waterschap beheert en waar ze liggen. Langs al deze wateren en bouwwerken zijn zones aangegeven waarin niet zomaar alles mag. Zo beschermen we de wateren en de dijken. In de legger staat ook wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Waterschap Rijn en IJssel heeft een legger voor watersystemen (beken en sloten) en een legger voor waterkeringen (dijken). We passen de kaarten regelmatig aan. We verwerken dan veranderingen in beleid, (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van anderen.

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In dit rapport staat welke gevolgen je plannen hebben voor de omgeving en het milieu. Er staan ook andere oplossingen in met hun gevolgen voor de omgeving en het milieu. Er staat ook in welke maatregelen je kan nemen om negatieve gevolgen te voorkomen. De meeste mensen huren een gespecialiseerd en onafhankelijk bedrijf voor in om een m.e.r. te maken.

Het natte profiel van een beek of sloot is het deel dat (meestal) onder water staat. 

Slagschaduw bij windturbines is de hinder die ontstaat doordat de bewegende delen van een windturbine de zonnestralen tijdelijk blokkeren waardoor bij locaties in de omgeving van een windturbine kortdurende schaduwflikkeringen kunnen optreden. Als deze schaduwen zich over een raam bewegen kan de hinder worden vergeleken met een knipperende tl-buis in een kantoorgebouw of het rijden langs een rij bomen bij een ondergaande zon. De hinder kan als irriterend worden ervaren. Eventuele slagschaduwhinder van windturbines is simpel te voorkomen door op de juiste momenten de windturbine stil te zetten. Met behulp van rekenmodellen kan exact berekend worden op welke tijden slagschaduw ter plaatse zou kunnen optreden en dus wanneer stilstand van de windturbine nodig is als de zon schijnt. (Bron Pondera)

Water oppompen of laten wegstromen uit de grond. Of water uit een beek sloot of rivier halen.

Het waterbeheerprogramma (WBP) is een belangrijk document, waarin het waterschap aangeeft welke doelen zijn gekozen, welke activiteiten worden gedaan en wat de kosten zijn. Elke zes jaar maken de wateroverheden in Nederland (waterschappen, provincie en het Rijk) de plannen voor de volgende planperiode. 

In het waterbeheerprogramma is rekening gehouden met Europese en landelijke richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. 

Een watergang of waterloop is een lang, smal stuk water. Voorbeelden van een watergang zijn een rivier, beek, kanaal, sloot of een gracht.

Een waterkering is een ander woord voor een dijk of dam Het beschermt het gebied achter de dijk of dam tegen overstroming.

Waterlopen zijn oppervlaktewateren met ten minste tijdens een deel van het jaar stroming in het water. Voorbeelden van waterlopen zijn beken, rivieren, kanalen en sloten

De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening. Deze vervangt de Keur.

Waterstromen B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Waterschap Rijn en IJssel. Waterstromen exploiteert industriële waterzuiveringen, waarbij grondstoffen en energie optimaal worden teruggewonnen.

Een windturbine is een moderne windmolen. Een windturbine heeft vaak minder wieken. Een windturbine wekt alleen van energie op. Een windmolen kun je ook voor andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld pompen of malen. 

De wortelzone is de grondlaag waarin de levende wortels van een plant aanwezig zijn. Door water vast te houden in de wortelzone van de bodem, blijft het vochtgehalte voor een langere periode op orde.