A-Z Begrippen

Water oppompen of laten wegstromen uit de grond. Of water uit een beek sloot of rivier halen.

Het waterbeheerprogramma (WBP) is een belangrijk document, waarin het waterschap aangeeft welke doelen zijn gekozen, welke activiteiten worden gedaan en wat de kosten zijn. Elke zes jaar maken de wateroverheden in Nederland (waterschappen, provincie en het Rijk) de plannen voor de volgende planperiode. 

In het waterbeheerprogramma is rekening gehouden met Europese en landelijke richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. 

Een watergang of waterloop is een lang, smal stuk water. Voorbeelden van een watergang zijn een rivier, beek, kanaal, sloot of een gracht.

Een waterkering is een ander woord voor een dijk of dam Het beschermt het gebied achter de dijk of dam tegen overstroming.

Waterlopen zijn oppervlaktewateren met ten minste tijdens een deel van het jaar stroming in het water. Voorbeelden van waterlopen zijn beken, rivieren, kanalen en sloten

De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening. Deze vervangt de Keur.

Waterstromen B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Waterschap Rijn en IJssel. Waterstromen exploiteert industriƫle waterzuiveringen, waarbij grondstoffen en energie optimaal worden teruggewonnen.

Bij hoogwater staat het water tegen de dijk. Door de druk van al dat water komt er aan de andere kant van de dijk grondwater omhoog. Dat water noemen we kwel. De plek waar dit uit de grond komt is een wel.

Soms komt er met het grondwater ook zand mee omhoog. Dat is een zandmeevoerende wel. Een zandmeevoerende wel kan steeds groter worden. Er ontstaan dan kanaaltjes of holtes onder of in de dijk. De dijk wordt hierdoor instabiel. Hoe erg een zandmeevoerende wel is hangt af van de grootte en de plek. Bekijk het filmpje van een zandmeevoerende wel op ons youtube kanaal.

Een windturbine is een moderne windmolen. Een windturbine heeft vaak minder wieken. Een windturbine wekt alleen van energie op. Een windmolen kun je ook voor andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld pompen of malen. 

De wortelzone is de grondlaag waarin de levende wortels van een plant aanwezig zijn. Door water vast te houden in de wortelzone van de bodem, blijft het vochtgehalte voor een langere periode op orde.