Aanpassing van het drainage- en beregeningsbeleid

Gepubliceerd op 12 augustus 2020

Waterschap Rijn en IJssel heeft het drainage- en beregeningsbeleid aangepast. Het nieuwe beleid heeft 6 weken ter visie gelegen is nu definitief vastgesteld.

Wat de drainage- en beregening inhoudt, wat de wijziging inhoudt en wat dit voor inwoners betekent, leest u hieronder.

Viewer

Met de volgende link komt u op een kaart waarmee u tot op perceelsniveau kunt inzoomen op de kaarten bij het drainage- en beregeningsbeleid. De kaart opent in een nieuw venster.

Wijziging drainage- en beregeningsbeleid

Doel van het drainage-en beregeningsbeleid van het waterschap is om kwetsbare natuur te beschermen.

De belangrijkste aanpassing ten aanzien van het oude drainage- en beregeningsbeleid is dat de beschermingszones zijn gewijzigd. Met het nieuwe drainage- en beregeningsbeleid sluit het waterschap aan op de begrenzing van de natuurgebieden uit de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) Gelderland 2015. In de provincie Overijssel wijzigen de zones voor drainage- en beregening niet.

Drainage

Het aantal te beschermen gebieden is verminderd en de breedte van de beschermingszones is maximaal 200 meter. Er zijn geen beschermingszones rond bestaande gebieden bijgekomen. Er zijn wel enkele kleinere gebieden aangewezen in het kader van Natura 2000. Per saldo is de oppervlakte aan beschermde gebieden in het provinciale beleid afgenomen.

De reeds legaal aangelegde drainage mag gehandhaafd worden en dus ook vervangen worden. Voor het vervangen van de bestaande drainage in de beschermde gebieden geldt wel een maximale ontwateringsdiepte op 80 cm. Hierdoor kunnen initiatiefnemers hun gronden nog steeds draineren, maar wordt het invloedgebied van de drainage en dus de effecten op kwetsbare natuur kleiner.

infographic drainage

In 2010 is aan houders van drainage zonder vergunning gevraagd deze voor 1 maart 2011 te melden. Hiermee werden ze niet gelegaliseerd, maar is in het vooruitzicht gesteld duidelijkheid te geven of ze vergund konden worden. Zodra dit beleid is vastgesteld kunnen de percelen buiten de nieuwe zones worden geaccepteerd.  De afhandeling van de resterende meldingen worden in afstemming met de natuur- en landbouworganisaties opgepakt.

Beregening

Voor een aantal gebieden vervalt de beperking voor een nieuwe grondwateronttrekking voor beregening en voor een klein aantal nieuwe gebieden gaat een beperking gelden.

Voor de nieuwe gebieden waarvoor een beperking geldt (en voorheen niet) worden nieuwe onttrekkingen niet toegestaan. Het betreft geen verbod op geregistreerde bestaande onttrekkingen. Ook geldt geen beperking op beregening in deze beschermingszones indien het water dat voor beregening wordt gebruikt afkomstig is uit oppervlaktewater of grondwater  die buiten de beschermingszone liggen.

infographic beregening

Droogte

Losstaand van het nieuwe beleid, kan in geval van calamiteiten, denk aan droogte, het bestuur van het waterschap besluiten een algeheel onttrekkingsverbod voor beregening in te stellen. Dit betekent dat u ondanks dat u toestemming heeft van het waterschap (vergunning/ acceptatie melding) voor de onttrekking, u op dat moment, zolang het verbod geldt, niet mag onttrekken.

Vragen?

We hebben al enkele veel gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij of wilt u nadere informatie over de ter visie gelegde stukken?Neemt u dan contact op met het waterschap via  tel 0314 369 369.


Infographics downloaden

U kunt de grotere versie van de infographics ook downloaden.

Oud en nieuw beleid vergelijken?

we hebben via onderstaande links het oude en het nieuwe beleid naast elkaar in een viewer gezet. Zo kunt u beter vergelijken.