Aanpassing waterschapsregels 2020

Gepubliceerd op 20 juli 2020

Waterschap Rijn en IJssel wil de waterschapsregels veranderen. De regels die gelden zijn nu nog vastgelegd in de Keur (de basisverordening van het waterschap) en de Algemene regels. Waar de regels gelden staat nu in de Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur). Dat gaat veranderen. Dit is nodig zodat onze regels straks goed opgenomen kunnen worden in het digitaal loket. Dit loket is onderdeel van de landelijke Omgevingswet.  Op deze pagina  vertellen wij wat er verandert. Hoe u de wijzigingen kunt bekijken en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de wijziging.

Wat wijzigt er?

Wijzigt nu

Wijzigt per 2022

Actualisatie leggers

De Leggers (kaarten) van het waterschap worden regelmatig geactualiseerd. Dit keer wordt onder andere het besluit van twee jaar geleden doorgevoerd en worden de kleine watergangen van de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) gehaald.

Waterschapsverordening

De (wettelijke) regels van het waterschap zijn nu vastgelegd in ‘de Keur (de basisverordening van het waterschap)’ en in algemene regels. Al deze regels staan voortaan in één nieuw juridisch document: de Waterschapsverordening.

Beschermingszones

Langs een beek, sloot of ander water of bij een stuw, gemaal, dijk of ander object van het waterschap liggen beschermingszones. Deze zones wijzigen. Soms worden ze breder op andere plaatsen smaller. Het is belangrijk dat u controleert of en wat er voor u verandert.

Wanneer gaan de wijzigingen in?

De keur (de basisverordening van het waterschap), de algemene regels, de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) en straks de Waterschapsverordening zijn nauw met elkaar verbonden. In de keur en de algemene regels (straks waterschapsverordening) staat welke regels er gelden. In de Leggers staat waar deze regels gelden. De voorgestelde wijzigingen in de Leggers gaan direct na vaststelling in. Vanaf die datum gelden dus de nieuwe Leggers in combinatie met de huidige keur en algemene regels (inclusief de huidige zones waar beperkingen kunnen optreden).

De nieuwe waterschapsverordening wordt nu wel vastgesteld, maar gaat pas (Programmatische Aanpak Stikstof) in als de Omgevingswet in werking treedt. Dat staat nu gepland voor januari 2022. Pas dan vervallen dus de huidige keur en algemene regels en de huidige zones waarbinnen beperkingen kunnen optreden. Bent u het niet eens met de nieuwe waterschapsverordening en/of de beperkingenzones die hierin worden opgenomen, dan moet u dit nu aangeven. Er volgt voordat de nieuwe verordening in werking treedt geen inspraakprocedure meer.

De wijzigingen op kaart

Concept leggers

In deze kaart ziet u de concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) voor waterkeringen (dijken) en watersystemen (beken en sloten). U kunt hier o.a. de ligging en afmetingen zien en ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Volg de link voor een grotere weergave van de kaart.

Concept Waterschapsverordening (met nieuwe zones)

Kijk in deze kaart hoe de nieuwe waterschapsverordening eruit zal gaan zien. In deze kaart kunt u ook kijken of de beperkingenzones op uw grond wijzigen. Volg de link voor een grotere weergave van de kaart.

Planning en procedure

Planning

Het besluit van ons bestuur ligt momenteel ter inzage. Lees voor exacte data en officiële stukken de bekendmaking. De nieuwe leggers gaan meteen in na deze vaststelling. De waterschapsverordening en de gewijzigde zoneringen gaan pas (Programmatische Aanpak Stikstof) in als in als landelijk de Omgevingswet in werking treedt.

Bent u het niet eens?

Bent u het niet eens met de Waterschapsverordening, de nieuwe zoneringen of de actualisatie van de leggers? Dan kunt u dit aan ons laten weten door ons een officiële reactie te geven. Deze formele reactie wordt zienswijze genoemd. Bekijk voor de juiste manier van indienen en de contactgegevens de officiële bekendmaking.

Vragen?

Heeft u vragen over de wijzigingen? Neemt u dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand vragenformulier. U kunt uw vraag ook per telefoon stellen via 0314 369369. Wij registreren dan uw vraag en bellen u op een later moment terug.

Heeft u concrete (bouw)plannen in een beschermingszone neem dan contact op met de unit Vergunningen en Handhaving via 0314 369783. We kunnen dan samen met u kijken naar de mogelijkheden of de impact van de wijzigingen.

Over de Omgevingswet

Makkelijker

Met de invoering van de Omgevingswet kunt u straks makkelijker bekijken wat wel en niet mag op een bepaalde plek. Dat komt doordat de regels van alle overheden worden gekoppeld aan kaarten in één digitaal systeem. Deze gaat online zodra de Omgevingswet inwerking is getreden. In dit systeem kunt u dan met een klik op de kaart en het beantwoorden van een aantal vragen duidelijkheid krijgen over wat er allemaal mag op een bepaalde plek en onder welke voorwaarden. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u deze ook meteen aanvragen. Op die manier proberen we onze regels duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken