Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Bestemmingsplan en projectplan Waterwet ter inzage tot 10 mei 2019

Met ingang van donderdag 28 maart 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Aaltense Goor’ en het projectplan Waterwet ter inzage.

Bestemmingsplan
Tijdens de termijn van de terinzagelegging kunt u een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad. Uw zienswijze kunt u sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Aalten, Postbus 119, 7120 AC Aalten, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Aaltense Goor’.

Bekijk het bestemmingsplan

Projectplan Waterwet
Tijdens de termijn van de terinzagelegging  heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.

Bekijk het projectplan Waterwet

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Leon Klein Tank, l.kleintank@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot