Waterbeheerprogramma

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 staat wat onze doelen zijn voor de komende zes jaar in de Achterhoek en Liemers. Er staat ook in hoe wij die doelen willen halen. Het uitvoeren van kerntaken, het aanpassen van de leefomgeving aan de gevolgen van klimaatverandering en waterveiligheid zijn de grootste prioriteiten. Ook een schone leefomgeving en de circulaire economie en energietransitie staan hoog op de agenda.

Wat is een waterbeheerprogramma?

Het waterbeheerprogramma is een belangrijk instrument, waarmee het waterschap aangeeft welke beleidsdoelen het nastreeft, welke inspanningen het pleegt om dat beleid te realiseren en welke financiële middelen daarmee gemoeid zijn. De sturende werking ervan wordt mede bepaald door de mate waarin doelen en maatregelen geconcretiseerd worden. Voor het overgrote deel zijn de lange termijn doelen voor de beleidsthema’s al vastgesteld; het waterbeheerprogramma 2022-2027 geeft aan hoe we in de planperiode met deze doelen aan de gang gaan en waar we in 2027 denken te staan.

Waarom wordt het waterbeheerprogramma geactualiseerd?

Elke zes jaar maken de wateroverheden in Nederland (waterschappen, provincie en het Rijk) de plannen voor de volgende planperiode. Het WBP is een momentopname waarin we opschrijven wat we weten dat we gaan doen en waarin we opschrijven wat we nog niet weten en welke stappen we gaan zetten om daar helderheid over te krijgen (procesafspraken). We doen dit in de eerste plaats om aan onze samenwerkingspartners te laten zien welke richting en positie wij innemen.

In het waterbeheerprogramma is rekening gehouden met Europese en landelijke richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW). Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. De maatregelen in het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn als bijlage te downloaden op deze pagina. Ook ons beleid voor de wateren van Hoogst Ecologisch Niveau (HEN), Specifiek Ecologische Doelstelling (SED) en overige wateren is beschikbaar.