Dijken en kades

Gepubliceerd op 24 maart 2016

Hoe beschermen we onze leefomgeving tegen het hoge water op de rivieren? Waar liggen onze dijken en wat komt er allemaal kijken bij de bescherming ervan?

Wonen in de buurt van een rivier lijkt in Nederland zo vanzelfsprekend, maar zonder dijken blijft het voor grote delen van ons land niet lang droog. Omdat ook delen van ons gebied lager liggen dan het hoge waterpeil op de rivieren, zijn dijken nodig. Een dijk is een door mensen aangelegde waterkering. Voldoende sterke en hoge dijken zijn van groot belang om veilig te kunnen blijven wonen en werken.

Soorten dijken

  • Primaire waterkeringen: de dijken die de polders tegen de hoge waterstanden op de grote rivieren (Rijn en IJssel) beschermen.
  • Regionale waterkeringen: de dijk rondom Tuindorp, dijken langs regionale rivieren of dijken die de schade beperken na doorbraak van een primaire waterkering.
  • Zomerkades: de dijken langs de grote rivieren die de uiterwaarden tot een bepaalde waterstand drooghouden; zomerkades mogen overstromen.

Hoe houden we de dijken veilig?

  • Dijkverbetering. Het nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma gaat de dijken die zijn afgekeurd de komende jaren verbeteren.
  • Onderzoek, controle en inspectie. Iedere twaalf jaar moeten de primaire waterkeringen worden beoordeeld.
  • Onderhoud. In de animatie op deze pagina ziet u hoe belangrijk goed onderhoud aan de dijken is.
  • Vergunningverlening in de omgeving van dijken.

Grensoverschrijdende dijkring 48

Het water houdt zich niet aan (lands)grenzen. Dus ook de dijken niet. Het hele netwerk aan dijken in Nederland is opgedeeld in 95 dijkringen. Dijkring 48 vervult een cruciale rol in de veiligheid van Oost-Nederland. Deze grensoverschrijdende dijk langs de Rijn in Duitsland en de Boven-Rijn en Pannerdensch Kanaal in Nederland is een zogenaamde systeemdijk. Wanneer deze dijk doorbreekt kan dit door een 'domino-effect' rampzalige gevolgen hebben langs de gehele IJsseldelta tot aan Zwolle. Hoe? Bekijk het filmpje hiernaast.

Klaar voor de toekomst

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterking ooit: tot 2028 moeten 1100 kilometer aan dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen zijn aangepast. Het werken aan waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. Lees meer over de maatregelen die nodig zijn.

dijkvak Loo