Versterking natuurgebied Hagenbeek

De provincie Gelderland wil natuurgebied Hagenbeek bij Barchem sterker maken door dit gebied groter te maken en te verbeteren. Het waterschap doet mee omdat het water belangrijk is in het gebied. Staatsbosbeheer is de eigenaar en beheerder van de bestaande natuur. Met naastgelegen grondbezitters zoeken we naar manieren om de situatie verbeteren. Bijvoorbeeld het tegengaan van droogte, maar ook door het voorkomen van wateroverlast. Voor de natuur, maar ook op het erf. Zo kan het hele gebied beter tegen de gevolgen van klimaatverandering

Wat doen we?

We gaan sloten en greppels in en om Hagenbeek minder diep maken. Ook wordt het peil van de sloten hoger. Hierdoor stijgt de grondwaterstand. Deze hogere grondwaterstand is niet het doel op zich. Het is een manier om meer kwelwater in het natuurgebied te krijgen. Op sommige plekken kan het natter worden dan de bedoeling is. Hiervoor bestaan oplossingen, zoals het ophogen van landbouwgronden die langs Hagenbeek liggen. De grond die we hiervoor gebruiken komt vrij uit de uitbreiding van het natuurgebied of wordt van ergens anders aangevoerd. 

Waarom doen we dit?

Uit studies blijkt dat het natuurgebied, zoals het nu is, steeds droger wordt. Ook is de bodem aan het verzuren. Dit willen we tegengaan door het grondwaterpeil te verhogen. Door deze verhoging van het grondwater komt kwelwater in de bovenste bodemlaag. Dit water is rijk aan basen en kalk. Dit kwelwater is heel goed voor planten en dieren in het natuurgebied.

Onze aanpak

We vinden het belangrijk dat grondeigenaren in het gebied meedenken over de plannen. Hiervoor hebben we keukentafelgesprekken gevoerd met betrokkenen. We hebben ook nieuwsbrieven verzonden en informatieavonden gehouden.

De planning

We hebben een ontwerp gemaakt en in procedure gebracht. Vooraf aan de procedures hebben we twee informatieavonden gehouden, waarvan een tijdens de procedure ontwerp Projectplan Waterwet. Tijdens de procedure konden betrokkenen bezwaren indienen als zij het niet eens waren met het plan. Het waterschap gaat deze bezwaren behandelen. Hierdoor kan het plan veranderen. Als de procedures klaar zijn gaat de schop in de grond in het voorjaar van 2024. Als alles volgens planning verloopt is het project eind 2024 klaar. 

Stel je vraag aan Carlo

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op.

Bellen06 53 27 82 36 06 53 27 82 36 Stuur e-mail
portretfoto Carlo Egging