Tijdelijk onttrekken van grondwater

U wilt tijdelijk grondwater onttrekken, bijvoorbeeld voor een bronbemaling of een grondwatersanering. Waarschijnlijk is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vanwege de gevolgen van het Coronavirus is het erg druk door extra aanvragen voor een vergunning of vooroverleg. We werken hard om al uw vragen en aanvragen af te handelen met de snelheid zoals u van ons gewend bent. Door drukte of personele bezetting kan het voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit zullen wij uiteraard altijd tijdig aan u aangeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

U wilt graag grondwater onttrekken. Voor het onttrekken van grondwater kan onder voorwaarden worden volstaan met een melding. Per toepassingsgebruik gelden andere voorwaarden.

Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden, zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten die de onttrekking op de omgeving zal hebben. Zo nodig stellen wij eisen aan de onttrekking.

De procedure voor een grondwatervergunning bestaat uit twee stappen:

  1. m.e.r.-aanmeldingsnotitie;
  2. vergunningaanvraag.

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie bestaat uit een notitie waarin de milieueffecten zijn uitgewerkt. De effecten moeten worden bepaald binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Aan de hand van de aanmeldingsnotitie beoordelen wij of een Milieueffectrapport opgesteld dient te worden of dat de mogelijke effecten op de omgeving voldoende in kaart gebracht zijn en of deze aanleiding geven om de activiteit wel/niet toe te staan.

Op de m.e.r.-notitie nemen wij een formeel besluit. Dit besluit is een indieningsvereiste voor de vergunningaanvraag, vandaar dat de vergunning pas (Programmatische Aanpak Stikstof) kan worden aangevraagd als de m.e.r.- procedure is doorlopen. Bij de vergunningaanvraag zullen wij ook alle andere mogelijke effecten van de onttrekking beschouwen (denk aan zettingen).

De behandeltermijn voor de m.e.r.-aanmeldingsnotitie is 6 weken. De reguliere procedure voor een grondwatervergunning is 8 weken (de mogelijkheid bestaat om de 26 weken procedure aan te houden). Normaliter is de vergunningprocedure dus 14 weken, indien de aanmeldnotitie en de aanvraag voor de vergunning volledig zijn (exclusief eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden). Houd rekening met deze lange proceduretijd!

De m.e.r.-notitie kan worden ingediend via info@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl. De vergunning kan worden aangevraagd via het omgevingsloket of via de papieren formulieren op deze website.

Heeft u vragen over de m.e.r.-beoordelingsprocedure of de vergunningaanvraag, neem dan contact op met de unit Vergunningverlening & Handhaving, via tel. 0314- 369 783.

Meer informatie over de m.e.r. beoordelingsprocedure vindt u op infomil.nl.

Wilt u weten wat het concreet voor u kan betekenen dan kunt u contact opnemen met de Vergunningen telefoon 06-52600942 (bereikbaar op ma t/m do van 9.00 t/m 12.00 en 13.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur)

onttrekken-grondwater-tydel

Bronbemaling

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap.

Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Bekijk deze voorwaarden in meer info.

Grondwatersanering

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Noodvoorziening

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken ten behoeve van een noodvoorziening, bijvoorbeeld voor het bestrijden van een calamiteit (brand). U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap.

Proefonttrekking

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw tijdelijke grondwateronttrekking voor bijvoorbeeld een bronbemaling, grondwatersanering of proefonttrekking niet aan de voorwaarden in algemene regels, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online. U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen. Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via 0314-369783.

LET OP:

Voordat een aanvraag voor een vergunning voor het onttrekken van grondwater in behandeling genomen kan worden, moeten eerst de effecten van de onttrekking op de omgeving in kaart gebracht worden. U dient hiervoor een aanmeldingsnotitie m.e.r. in te dienen. Meer informatie over de MER vindt u op infomil.nl, zie link hiernaast.

Deelprojecten onttrekken grondwater

Verbod

Het is niet toegestaan om één groot project op te splitsen in deelprojecten met afzonderlijke bemalingen met als doel te voldoen aan de criteria om een grondwateronttrekking te mogen melden. Tenzij er tussen de uitvoering van deelprojecten een periode van minimaal 6 maanden zit, zijn deze grondwateronttrekkingen vergunningplichtig.