Zoeken

Permanente voorziening voor onttrekken van grondwater

U wilt graag permanent grondwater onttrekken. Voor het onttrekken van grondwater kan onder voorwaarden worden volstaan met een melding. Per toepassingsgebruik gelden andere voorwaarden.

Een melding kunt u indienen via omgevingsloket.nl of door gebruik te maken van het formulier aan de rechterzijde onder de diverse onderwerpen hieronder. Leest u het formulier goed door, het is niet noodzakelijk alle pagina`s in te vullen. Wat wij graag willen weten:

  • 1x de NAW gegevens van de onttrekker
  • Het aantal putten (per bouwlocatie/werk)
  • Doel van de onttrekking (bronbemaling/beregening/etc.)
  • Locatie op een luchtfoto/ kaart ingetekend (aan de hand daarvan kunnen wij de X/Y coördinaten bepalen)
  • Pompcapaciteit
  • Lozingspunten bronneringen (Bouw) Bodem, riool, welk oppervlakte water en locatie
  • Verwacht debiet per uur / jaar
  • Begin en einddatum (bouwwerkzaamheden), of zonder eind datum (permanente onttrekkingen)

heeft u vragen over de melding, neem contact op met de unit Vergunningverlening & Handhaving via 0314-369 369.

Wanneer de meldingsgrenzen worden overschreden, zal een vergunning aangevraagd moeten worden. In een vergunningprocedure toetsen wij de mogelijke effecten die de onttrekking op de omgeving zal hebben. Zo nodig stellen wij eisen aan de onttrekking.

De procedure voor een grondwatervergunning bestaat uit twee stappen:

  1. m.e.r.-aanmeldingsnotitie;
  2. vergunningaanvraag.

De m.e.r.-aanmeldingsnotitie bestaat uit een notitie waarin de milieueffecten zijn uitgewerkt. De effecten moeten worden bepaald binnen het invloedsgebied van de onttrekking. Aan de hand van de aanmeldingsnotitie beoordelen wij of een Milieueffectrapport opgesteld dient te worden of dat de mogelijke effecten op de omgeving voldoende in kaart gebracht zijn en of deze aanleiding geven om de activiteit wel/niet toe te staan.

Bij de vergunningaanvraag zullen wij ook alle andere mogelijke effecten van de onttrekking beschouwen (denk aan zettingen).

Blijft de grondwateronttrekking onder de 1,5 miljoen m3 per jaar, dan kan de m.e.r.-aanmeldingsnotitie gelijktijdig met de vergunningaanvraag worden ingediend. De behandeltermijn voor de grondwatervergunning en m.e.r. beoordeling samen is doorgaans 8 weken, mits de aanmeldnotitie en de aanvraag voor de vergunning volledig zijn (exclusief eventuele aanvullende gegevens die gevraagd worden).

De vergunning kan worden aangevraagd via het omgevingsloket.nl of via de papieren formulieren op deze website.

Heeft u vragen over de m.e.r.-beoordelingsprocedure of de vergunningaanvraag, neem dan contact op met de unit Vergunningverlening & Handhaving, via tel. 0314- 369 369.

Meer informatie over de m.e.r. beoordelingsprocedure vindt u op infomil.nl.

onttrekken-permanent

Onttrekking voor beregening, bevloeiing of veedrenking

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken voor beregening, bevloeiing of veedrenking. Hiervoor gelden algemene regels. Lees een samenvatting van de regels of download de volledige regeling en meld direct.

LET OP:  bij het indienen van een melding of aanvraag voor een vergunning, is het verplicht een situatietekening/ kaart/ foto met de locatie bij te voegen.

Onttrekking industrieel < 150.000 m3 per jaar

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel industriële toepassing en u onttrekt minder van 150.000 m3 per jaar. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Drinkwatervoorziening

Attentie

U wilt grondwater onttrekken voor openbare drinkwatervoorziening (drinkwaterbedrijven). Hiervoor heeft u een vergunning nodig. De provincie is het bevoegd gezag.

Onttrekking industrieel > 150.000m3 per jaar

Attentie

U wilt grondwater onttrekken voor gebruik in het productieproces (industriële doeleinden). Het debiet hierbij is meer dan 150.000m3 per jaar. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen. De provincie is bevoegd gezag.

Gesloten bodemenergiesysteem

Attentie

U wilt een gesloten bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben. Hiervoor is de gemeente het bevoegd gezag. Wanneer een ander bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning voor de installatie van het gesloten bodemenergiesysteem, dan is deze ook bevoegd gezag voor het in werking hebben van het gesloten bodemenergiesysteem.

Open bodemenergiesysteem

Attentie

U wilt een open bodemenergiesysteem installeren en in werking hebben. Hiervoor is de provincie het bevoegd gezag.

Permanent drooghouden ondergrondse bouwwerken

Verbod

Het is verboden grondwater te onttrekken om ondergrondse bouwwerken permanent droog te houden of te beschermen.

Drainage

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

Het is toegestaan drainagevoorzieningen aan te leggen voor het ontwateren van gronden in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging.